Privacy verklaring


Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie
Pachtvelden 25
5624JT Best
Nederland
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

https://saskiaschreven.nl

Pachtvelden 25
5624JT Best
Nederland

+31638754857

Saskia Schreven is de Functionaris Gegevensbescherming van Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie Hij/zij is te bereiken via info@saskiaschreven.nl

PERSOONSGEGEVENS

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

BIJZONDERE EN/ OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@saskiaschreven.nl, dan verwijder ik deze informatie.

DOEL VAN PERSOONSGEGEVENS

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van mijn nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

HOE LANG IK PERSOONGEGEVENS BEWAAR

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

zolang als je account bestaat en/of de diensten afgerond zijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saskiaschreven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Saskia Schreven Vormgeving & Illustratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@saskiaschreven.nl